فیلتر نیم کلوزاپ/Split Field filter

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

filter  Split Field /Two field/split focus

این فیلتر که نیمی کلوزاپ و نیم دیگرخالی است (بدون عدسی)

برای فوکوس کردن سوژه هایی بکار میرود که در دوفاصله مختلف(یکی نزدیک و دیگری فاصله دور)

قرار داشته باشند در حالت عادی هر کدام از سوژه ها رافوکوس کنیم سوژه دیگر از وضوح خارج می شود

با این فیلتر میتوانیم فوکوس در هر دو قسمت تصویر را داشنه باشیم.در تصاویر بهتر متوجه میشوید.

49.52.55.58mm:100.000t

62.67.72mm:180.000t

77mm:200.000t

WhatsApp chat
Call Now Button preloader