GC (BLUE) Marumi/نیمه آبی

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

GC (BLUE) Marumi

این فیلتر که نیمی از ان به رنگ آبی است میتواند آسماتی ابی را در مناظرو طبیعت به شما ارایه دهددر قسمت فوقانی ابی و به تدریج  از غلظت رنگ ان کاسته میشود.به طوری که در قسمت پایین فیلتر کاملابی رنگ است.

49.52.55.58mm:200.000t
62.67.72mm:250.000t
77mm:300.000t
82mm:400.000t

Call Now Button preloader