فیلتر نیم کلوزآپ Split Field COKIN

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

این فیلتر که نیمی کلوزاپ و نیم دیگرخالی است (بدون عدسی)

برای فوکوس کردن سوژه هایی بکار میرود که در دوفاصله مختلف(یکی نزدیک و دیگری فاصله دور)

قرار داشته باشند در حالت عادی هر کدام از سوژه ها رافوکوس کنیم سوژه دیگر از وضوح خارج می شود

با این فیلتر میتوانیم فوکوس در هر دو قسمت تصویر را داشنه باشیم.در تصاویر بهتر متوجه میشوید.

در نوع کوکین  در قسمت کلوزاپ دیوپتر 1 2 3به شماره های111و112و 113نام گذاری شده است.

series A:100.000t

series p:300.000t

 

Call Now Button preloader