Variable NDX (KERNEL)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Variable NDX (KERNEL) ND2-ND400

فیلتر اندی متغییر عمل کرد چندین فیلتر اندی ثابت را برای شما دارد.

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

82mm:400.000t

Call Now Button preloader