SEPIA(MARUMI)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

این فیلتر با تمی قهوه ای رنگ در عکس ایجاد کهنگی و قدیمی بودن را القا میکند.

به فیلتر سیاه و سفید مشهور است.

49.52.55,58mm/250.000t

67.72mm:300.000t

77mm:400.000t

Call Now Button preloader