SPOT (MARUMI)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

SPOT (MARUMI)

فیلتر spotکلوزاپی است که در وسط آن سوراخی تعبیه شده است.

تصویری که در مرکز واضح و در اطراف محو باشد محصول این فیلتر است.

49.52.55.58mm:100.000t

67.72mm:300.000t

77mm:400.000t

Call Now Button preloader